Home ANBI-informatie Wender

Wender is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). ANBI’s kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen. Daardoor komen donaties en giften bijna volledig ten goede aan onze diensten, zoals crisisopvang, beschermd wonen, vrouwenopvang en begeleiding van daklozen.

Voordelen van een ANBI

 • Donateurs mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
 • Wender hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen.
 • Doen we zelf schenkingen in het algemeen belang? Dan betaalt de ontvanger geen schenkbelasting.

Wil je een schenking of donatie doen?

Jouw donatie wordt goed besteed. We helpen kwetsbare mensen. Mensen zonder eigen plek, die te maken hebben met dakloosheid, verslaving, psychische problemen, schulden en/of huiselijk geweld. Voor deze mensen is het lastig hun leven op orde te houden.

Met jouw gift helpt Wender hen verder. Wij zijn een stichting zonder winstoogmerk en ontvangen subsidies van de overheid. Extra donaties zijn zeer welkom! Zo kunnen we onze cliënten bijvoorbeeld met leuke activiteiten verrassen. Dan voelt het leven net wat lichter. Lees hoe je ons werk kunt steunen.

ANBI-gegevens

 • Naam ANBI: Stichting Zienn handelend onder de naam Wender
 • Kamer van Koophandel: 01124315
 • RSIN/fiscaal nummer: 818813726
 • Naam ANBI: Stichting Het Kopland handelend onder de naam Wender
 • Kamer van Koophandel: 56822367
 • RSIN/fiscaal nummer: 852317955
 • Bestuurssamenstelling: M. Schreur
 • Beloningsbeleid: conform NVTZ Bestuurders in Zorg & Welzijn en WNT
 • Raad van Toezicht: leden Raad van Toezicht
 • Beloningsbeleid: conform NVTZ Toezichthouders in Zorg & Welzijn
 • Doelstelling: missie en visie
 • Verslag activiteiten en financiële verantwoording: jaarverslagen

Toelichting beloningsbeleid

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een inkomen volgens de NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn). Dit is een vastgestelde beloning voor toezichthouders in de zorg.

Voor de bestuursfunctie van Wender passen we de inkomensregeling voor de zorg toe. Deze is vastgesteld door de NVTZ en NVZD (beroepsvereniging voor bestuurders in de zorg). De salariëring van onze werknemers is conform de CAO Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening.

Met jouw gift helpt Wender kwetsbare mensen.