Home Wij zijn Wender Kwaliteit Klanttevredenheid

Tevreden cliënten

We onderzoeken onze klanttevredenheid voortdurend door onze cliënten te vragen naar hun ervaringen. Denk hierbij aan de verschillende evaluatiemomenten die we tijdens en na afloop met cliënten hebben.

Ook organiseren we elke twee jaar een cliëntervaringsonderzoek en zijn er diverse vormen van medezeggenschap. Met al deze informatie kunnen we onze dienstverlening continu bijsturen en optimaliseren.

Cliëntervaringsonderzoek 2020

In 2020 was het laatste cliëntervaringsonderzoek. Uitkomsten van dit onderzoek zijn onder andere:

  • cliënten vonden dat de hulp die ze kregen past bij hun zorgvraag en doelen.
  • cliënten vonden dat het beter met ze gaat door de ondersteuning.
  • cliënten vonden het fijn dat ze ‘zelf dingen mogen regelen’.

Wij vinden dat mooi resultaten. Het betekent ook dat onze begeleidingsmethode Krachtwerk cliënten helpt.

Vervolg cliëntervaringsonderzoek

De resultaten van het onderzoek bespreken we met de cliëntenraad en het onderzoeksbureau ZorgFocuZ. Ook bespreken we de resultaten met alle locatiehoofden. Daarbij vragen we of de resultaten in lijn zijn met het beeld van de locatiehoofden en welke vervolgstappen nodig zijn.

We beoordelen en bespreken de vastgestelde (verbeter)acties tijdens periodieke audits. Daarnaast delen we de onderzoeksresultaten zowel op de website als intranet.

Medezeggenschap

Klanttevredenheid begint bij medezeggenschap. We onderscheiden drie niveaus van medezeggenschap:

1.           Organisatieniveau
De cliëntenraad denkt mee over organisatiebrede onderwerpen die (in)direct verbonden zijn met cliënten. De raad vergadert elke twee weken en kan ongevraagd verbetervoorstellen indienen. Deze input neemt de organisatie mee in beleidsvorming en locatieafspraken.

2.           Locatieniveau
In de huisvergaderingen praten bewoners mee over het reilen en zeilen op de locaties.

3.           Individueel niveau
Uiteraard is er in de dagelijkse begeleiding alle ruimte voor medezeggenschap. De wensen en mogelijkheden van cliënten zijn immers de basis voor het begeleidingsplan. Regie en uitvoering daarvan liggen bij de cliënt. Vanzelfsprekend kunnen cliënten rekenen op hulp en ondersteuning.

Tevredenheid ketenpartners en medewerkers

Naast het cliënttevredenheidsonderzoek onderzoeken wij ook de tevredenheid onder medewerkers en ketenpartners. De uitkomsten van het in 2019 gehouden ketenpartneronderzoek hielpen ons om de dienstverlening en samenwerking verder te verbeteren.